Газопостачання

Загальні умови постачання природного газу

 • Норми ЗУ «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015;
 • Правила постачання природного газу, затверджені Постановою НКРЕКП №2496 від 30.09.2015;
 • Кодекс газотранспортної системи та Кодекс газорозподільних систем.

Підставою для постачання природного газу споживачу є:

 • наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального EIC-коду як суб’єкту ринку природного газу;
 • наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння споживачу Оператором ГТС персонального EIC-коду як суб’єкту ринку природного газу;
 • наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов;
 • наявність підтвердженого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період для потреб споживача;
 • відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

Постачання природного газу споживачу здійснюється за договором постачання природного газу, який укладається відповідно до вимог діючого законодавства, за яким постачальник зобов’язаний поставити споживачу природний газ у необхідних для споживача об’ємах (обсягах), а споживач зобов’язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, щовизначені договором.

Укладення договору постачання природного газу здійснюється з урахуванням таких вимог:

 • споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючимпостачальником;
 • договірпостачання природного газу не укладається в разі закупівлі природного газу постачальником на власні потреби з власного підтвердженого обсягу природного газу;
 • договір постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний споживачу, або по його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, та на строк, який кратний величині розрахункового періоду, визначеного в договорі постачання природного газу.

Підтверджені обсяги природного газу визначаються за правилами, встановленими Кодексом газотранспортної системи, та доводяться споживачу на умовах укладеного між постачальником та споживачем договору постачання природного газу.

Споживач та його постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи.

Споживач (крім побутового споживача) має дотримуватися підтвердженого обсягу природного газу (затвердженої номінації), визначеного для нього постачальником на відповідний розрахунковий період, а у разі наближення можливого його перевищення за підсумками розрахункового періоду зобов’язаний попередити про це свого постачальника та у разі відмови постачальника від коригування обсягів або неузгодження коригування (реномінації) в установленому законодавством порядку здійснити заходи з обмеження (припинення) власного споживання природного газу для недопущення перевищення підтверджених обсягів природного газу (затвердженої номінації).

За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.

Споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з добовоїнорми, якщоі нший режим споживання не передбачено в укладеному договорі постачання природного газу.

Обсяг споживання природного газу споживачем у розрахунковому періоді не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі ± 5 % від підтвердженого обсягу природного газу.

За підсумками розрахункового періоду споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати діючому постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи / Кодексу газорозподільних систем.

На підставі отриманих відспоживачаданих та/або даних Оператора ГТС постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником постачальника.

Взаємовідносини між постачальником і Оператором ГТС щодо обміну інформацією про фактичні обсяги споживання природного газу споживачем регулюються Кодексом газотранспортної системи та окремим договором транспортування природного газу, укладеним між постачальником та Оператором ГТС.

Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу зобов’язується повернути постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі природного газу.

У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до договору або в судовому порядку.

До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних постачальника.

У разі передачі об’єкта споживача або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо забезпечення орендованого об’єкта або його частини природним газом між орендарем та постачальником може бути укладений договір постачання природного газу.

У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом споживач зобов’язаний повідомити постачальника та Оператора ГРМ/ГТС не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до вказаного споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно.

За відсутності у споживача діючого постачальника та/або підтвердженого обсягу природного газу у відповідному розрахунковому періоді споживач не має права здійснювати відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.

Права та обов’язки Споживача та Постачальника

Права та обов’язки Споживача та Постачальника природного газу здійснюються відповідно до статті 13 Закону України «Про ринок природного газу», та Правил постачання природного газу

Споживач має право, зокрема, на:

 • вільний вибір постачальника;
 • одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;
 • отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;
 • отримання природного газу належної якості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;
 • отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни та порядок оплати), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником;
 • безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;
 • дострокове розірвання договору постачання, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін до договору постачання в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними.
 • Безоплатну зміну постачальника, крім випадків, передбачених абзацом другим частини першої статті 14 цьогоЗУ «Про ринок природного газу» ;
 • отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни та порядок оплати), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником;самостійне припинення (обмеження) відбору природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
 • вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
 • інші права, передбачені чинним законодавством.

Споживач зобов’язаний, зокрема:

 • укласти договір про постачання природного газу;
 • забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
 • забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договорів;
 • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
 • не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
 • забезпечувати допуск представників постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;
 • своєчасно підписувати акти приймання-передачі газу та інші документи, необхідні для виконання Договору постачання природного газу;
 • забезпечити відповідність комерційного вузла/вузлів обліку газу вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», державним будівельним нормам ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», Правилам обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженим Наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 грудня 2005 року № 618 тощо. Негайно повідомляти Постачальника та транспортну організацію про неполадки приладів обліку газу, заміру температури та тиску газу.
 • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках: порушення строків оплати за договором на постачання природного газу; відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу; перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником; відсутності укладеного договору постачання природного газу; інших випадках, передбачених чиним законодавством.
 • дотримуватись вимог діючого законодавства.

Постачальник має право, зокрема на:

 • укладення договору постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником, постачання природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
 • отримання від споживача своєчаснооплати за природний газ відповідно до умов договору;
 • безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;
 • ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог Правил постачання природного газу;
 • інші права, передбачені чинним законодавством.

Постачальник зобов’язаний, зокрема:

 • дотримуватися умов Договору постачання природного газу та Правил постачання природного газу.
 • забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
 • забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;
 • в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;
 • своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України “Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення”, а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу;
 • забезпечити Споживача всією необхідною інформацією про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, обсяги та інші показники споживання газу, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів, шляхом розміщення її на офіційному веб-сайті Постачальника.
 • своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу.
 • складати та погоджувати акт приймання-передачі природного газу у порядку, визначеному Договором.
 • дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
 • створити точки контакту для надання інформації споживачам;
 • надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством.

Порядок досудового вирішення спорів з постачальником

Договір постачання природного газу

Нормативні документи

Нормативно-правова база, що регулює відносини в сфері газопостачання
1. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19 – Закон України «Про ринок природного газу» від 9 квітня 2015 року;
2. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 – Закон України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 року;
3. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-17 – Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» від 9 липня 2010 року;
4. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 – Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року;
5. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19 – Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 22 вересня 2016 року;
6. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 – Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»;
7. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15 – Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи» ;
8. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15 – Постанова Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»;

9. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0201874-17 – Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу».
10. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1156874-17 – Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу.